Õppekavast

Ülevaade õppekavast

Õppekava eesmärk:

Käesoleva õmbleja eelkoolituse õppekava koostamisel on aluseks võetud Kergetööstuse Kutsenõukogu poolt koostatud ja kinnitatud õmbleja kutsestandard. Kursuse eesmärgiks on anda õppuritele ülevaade õmblejale vajalikest põhioskustest. Kursant omandab esmased praktilised tööoskused naisterõivaste õmblemise, konstrueerimise ning materjalide kasutamise alal. Samuti annab kunstimoodul teadmised moe- ja stiiliõpetuse alal. Õppekava läbinud inimene on võimeline töötama kursusel omandatud oskuste piires ning olles võtnud ettevõtlusalast lisakoolitust, rakenduma füüsilisest isikust ettevõtjana. Õppekava läbimine loob eelduse õpingute jätkamiseks õmbleja I kvalifikatsioonitaseme omandamiseks.

Vastuvõtu tingimused:

Õppurid võetakse vastu sooviavalduse alusel. Soovitav haridustase põhiharidus. Eeldame huvi antud eriala vastu ning soovi saada tööalast koolitust. Vajalik eelregistreerimine ja õppemaksu tasumine.

Hindamise põhimõtted, kriteeriumid ja eksamineerimise kord:

Jälgimise teel antakse suuline hinnang juhendamise järgi töölõigu sooritamise oskusele ning võimele sama lõigu iseseisvaks soorituseks. Hinnang antakse eraldi igale moodulile ning samuti kogu õppeprotsessile. Kursuse lõpetab lõputöö, milleks on kursusel läbitud rõivaeseme (seelik, pluus, kleit, püksid, kostüümjakk) iseseisev valmistamine ning moejoonis. Konkreetse teema valib lõpetaja ise vastavalt enesehinnangule omandatud oskuste suhtes. Lõputöö kaitstakse avatud auditooriumis.

Lõpetamise kord:

Kursuse lõpetamise tingimuseks on õppetöös osalemine vähemalt 75% ulatuses ning lõputöö sooritamine ja kaitsmine hinnangule "arvestatud". Lõpetanule väljastatakse koolitunnistus õppekava läbimise kohta. Tunnistusele kantakse lõputööks valitud teema, läbitud õppeained ning ainete mahud.

Lõputöö kirjeldus:

Kursuse lõpetab lõputöö, milleks on valmis rõivaese. Lõputöö sooritaja valib rõivaeseme kursusel käsitletud teemade hulgast (seelik, pluus, kleit, püksid, kostüümjakk) vastavalt omandatud oskustele. Õpilane valib iseseisvalt rõiva valmistamiseks sobiva põhimaterjali, vajadusel voodri ja liimi- või vaheriide. Rõiva valmistamisele eelneb moejoonise joonistamine, mille tegemisel kasutab õpilane kunstimoodulis omandatud teadmisi. Oma oskusi kasutades valib ta valmiva rõiva kandjale sobivat värvi kangad ning arvestab tegumoe ja lõikelise lahenduse valimisel kandja figuuri ja ealiste iseärasustega. Lõputöö kaitstakse avatud auditooriumis, kus lõpetaja põhjendab teemaks valitud rõiva tegumoodi, kangaste värvi ja mustrivalikut. Samuti kirjeldab rõiva õmblemise käiku, materjalide ja liimiriide valikut, töö käigus tekkinud probleeme. Lõputöö hindamine toimub arvestatud/mittearvestatud meetodil. Lisandub suuline hinnang, nõuanded ja soovitused sooritatud tööle.